Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz
Osobní stránka

vyšetření srdce:Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz

vyšetření srdce

Vyšetření srdce

-        4 P: pohled,poklep, poslech - n e j d ů l e ž i t ě j š í, pohmat; ostatní pouze doplněk

 

POHLED

1)   tvar hrudníku (kyfoskolioza - cor pulmonale, kyfoskolioticum)     foto1,2,3

2)   pooperační jizvy

3)   viditelný úder hrotu (u hypertrofie a dilatace LK - přihypertenzi, ICHS, aneuryzma přední stěny po IM, aortální vady, mitrálníinsuficience)

4)   systolické vtahování mezižebří u adhezivníperikarditidy

Pohledem zjistímeextrakardiální příznaky:

1)  dušnost

2)  cyanóza

3)  vzhled - faciesmitralis (temně červené skvrny ve tvářích v kombinaci s akrálnícyanózou)

4)  obličej barvybílé kávy - subakutní endokarditida

5)  arcus senilislipoides corneae (šedavý lem kolem duhovky) je projevem hyperlipoproteinemie

foto4

6)  xantelazmata(depozita tuku v oblasti horních a dolních víček) - riziko ICHS

foto5

7)  zvýšená náplňkrčních žil, hepatomegalie a otoky DK tj. trias pravostranného srdečníhoselhání

 

 

 

8)  paličkovitéprsty, nehty tvaru hodinového sklíčka - cyanotické vrozené srdeční vady

 

9)  třískovéhemoragie - jsou v nehtových lůžkách u infekční endokarditidy, foto6, 7

 

10)        Oslerovy uzly(nebolestivé červené uzlíky lokalizované na bříšcích prstů či na dlaních) -projevy infekčních embolů

11)        arachnodaktylie -u Marfanova syndromu

 

 

 

POKLEP

-        zcela orientačnípro určení velikosti srdce (lépe rtg srdce + plic, echo). Určení levé srdečníhranice - neměla by překročit medioklavikulární čáru

 

POHMAT

 

-      Normálně je úder srdečního hrotu ve 4. - 5. mezižebří navnitř odmedioklavikulární čáry


- patologicky:

1)  při dilataciLK je úder srdečního hrotu posunut doleva a dolů

2)  Při hypertrofiiLK je úder srdčního hrotu zvedavý

3)  Při dilataci ahypetrofii PK je srdeční hrot posunut doleva a současně se objevujesystolické zvedání sterna a pulzace v epigastriu (protože hypertrofická PKnaléhá na přední stěnu hrudní)

4)  Při rozsáhlém aneurysmatunebo dyskinezi přední stěny LK můžeme hmatat podél levé srdeční hranice systolickoupulsaci

-        palpačnímkorelátem šelestů jsou víry (tzv. turbulence)

-        palpujeme:

1)  diastolickývír v oblasti hrotu při mitrálnístenóze

2)  systolický vírnad aortou propagující se do karotidpři aortální stenóze

3)  systolický vírpodél levého okraje sternau defektu septa komor

 

 

 

POSLECH

 

-        má zcela zásadnívýznam - nejdůležitější z fyzikálních vyšetření srdce (viz obr.auskultační místa na hrudníku, ozvy)

-        Auskultační místa na hrudníku:

1)  poslechové místo aortálníchlopně - II. mezižebří vpravo u sterna

2)  poslechové místo pulmonálníchlopně - II. mezižebří vlevo u sterna

3)  poslechové místo trikuspidálníchlopně - IV. - V. mezižebří vlevo u sterna

4)  poslechové místo mitrálníchlopně - průsečík IV.- V. mezižebří a medioklavikulární čáry, oblast hrotusrdečního

 

 

 

 

-        2 typyfonendoskopů - membránový (lépe přenáší vysokofrekvenční zvuky) a zvonečkový(k poslouchání nízkofrekvenčních ozev a šelestů, např. III. ozvy, IV.ozvy, diastolického mitrálního a trikuspidálního šelestu)

 

- normální srdeční ozvy:

I. ozva -vzniká uzávěrem nejprve mitrální, poté trikuspidální chlopně na začátku systoly komor

 

II. ozva -vzniká uzávěrem semilunárních chlopní, a to nejprveaortální, pak pulmonální (mění se s respirací). Při výdechu (exspiriu) seobě komponenty přibližují, při nádechu (inspiriu) se od sebe oddalují -fyziologický rozštěp II. ozvy. Je to dáno tím, že v inspiriu se prohloubínegativní nitrohrudní tlak, zvýší se návrat k pravému srdci a zvýšenýtepový objem pravé komory prodlouží její vypuzování a tedy vede ke zpožděníuzávěru pulmonální chlopně - např. při BPTR (blok pravého Tawarova raménka) naekg, při defektu síňového septa aj.
 
POZOR! Patologicky se vyskytuje paradoxní rozštěp II. ozvy tam, kde je zatíženalevá komora a prodloužena její systola (např. stenóza aorty, ICHS, BLTR - bloklevého Tawarova raménka na ekg) - uzávěr aortální chlopně se opožďuje, tedynejprve pulmonální, pak aortální složka. Při výdechu je tedy paradoxně 2.ozvarozštěpena, při nádechu se oddalují (tedy aort. a pulm. fyziologicky), takžesplynou.

 

III. ozva - posloucháme v poloze na levém boku, na hrotě,zvonečkem.
 Způsobena vibracemi komorového myokardu ve fázi rychlého plnění komor nazačátku diastoly, vzniká vždy, ale protože je nízkofrekvenční můžeme ji slyšet

a)   u mladýchlidí fyziologicky nebo

b)  u staršíchosob za situací patologických odpovídá nízkofrekvenčnímu - protodiastolickému cvalu(u selhávajícího srdce)

 

IV. ozva - posloucháme v poloze na levém boku, na hrotě,zvonečkem.Způsobena vibrací komorového myokardu při vstřiku krve do komory přisystole síní na konci diastoly, chybí při fibrilaci síní!!!
 Zjišťují se u mladých fyziologicky nebo u starších osob jako
presystolický cval.Splyne - li 3. a4. ozva při srdeční insuficienci, hovoříme o sumačním cvalu.
POZOR! VŽDY DŮLEŽITÁ ZNÁMKA SELHÁVÁNÍ LEVÉ KOMORY!

 

Nejčastější arytmie - fibrilace síní
Systolické kliky jsou přídatné zvuky vznikajícív systole činností chlopní.

Ejekční aortální klik odpovídá pravděpodobně náhlému roztažení aortálníchlopně. Přichází v časné systole a má ostrý cvakavý charakter. Nejlépe jeslyšet v hrotové oblasti, a to při dilataci aortálního kořene, bez ohleduna příčinu dilatace

Systolický klik se může objevit také ve střední nebo pozdní systole,zní krátce a ostře jako švihnutí bičem a může být i mnohotný. Jeho příčinou jenenormální funkce mitrální chlopně a pokládá se za příznak jejího prolapsu

Ejekční aortální klik asystolický klik se často zaměňují. Systolický klik přichází pozdějiv systole a v inspiriu se přibližuje k I. ozvě

 

 

Šelesty

-        jsou zvukovéfenomény, které vznikají vibrací chlopenního aparátu či jiné struktury, je-lilaminární proud krve nahrazen prouděním turbulentním

-        dělení šelestů dle lokalizacev srdečním cyklu:

1)  systolické mohou být funkční (např. v dětství, při anémii,hyperkinetické cirkulaci, neurastenii, tyreopatii, febriliích, zátěži) nebo organickéetiolgie. Dále se dělí dle bližšího časového umístění na:

a)   časně systolický(protosystolický)

b)  středněsystolický (mezosystolický)

c)   pozdně systolický(telesystolický)

d)  trvající celousystolu (holosystolický)

2)  Diastolické jsou vždy organické etiologie (tj.patologické!) adělí se na:

a)   časný diastolický(protodiastolický)

b)  pozdnídiastolický (presystolický)

c)   holodiastolickýšelest

 

-        dle charakteru daného převažující frekvencí vibrací dělíme šelestyna:

1)  drsný

2)  foukavý

3)  lokomotivový

4)  muzikální

5)  kontinuální

6)  crescendový

7)  decrescendový

8)  crescendo-decrescendový

 

 

 

-        dle intenzity se rozlišuje 6 stupňů šelestu:

     1. stupeň - šelesty, které jsou sotva slyšitelné

     2. stupeň - šelesty tiché, ale slyšitelné

     3. stupeň - šelesty střední hlasitosti

     4. stupeň - hlučné šelesty

    5. stupeň - šelesty velmi hlasité, slyšitelné při minimálním kontaktu   

                      fonendoskopu se stěnouhrudníku

    6. stupeň - šelesty distanční tj. slyšitelné aniž bychom museli

                      přiložit fonendoskop na hrudník

 

Šelesty 4.-6. stupně jsouobyčejně spojené s hmatným vírem. Šelest 2/6 označuje intenzitu 2. stupněz uvedených 6 stupňů

 

-        hlasitost šelestu je obvykle úměrná rychlosti krevního proudumezi dvěma dutinami. Rychlost pohybu krve závisí na tlakovém gradientu (spádu)přes ústí, na tvaru ústí a velikosti minutového objemu. Všeobecně vznikajíhlučné šelesty při vyšším gradientu, při menším ústí anebo větším minutovémobjemu - např. malý defekt komorového septa vyvolá velmi hlučný systolickýšelest (velký tlakový gradient přes defekt)

 

-        pomocnémanévry ke zlepšení slyšitelnostišelestu:

1)  při fyzickénámaze se šelesty zesilují, ale u selhávajícího srdce se nemění

2)  diastolickýšelest u mitrální stenózy je lépe slyšitelný v poloze na levém boku apo zacvičení

3)  diastolickýšelest u aortální regurgitace - vyšetřujeme v mírném předklonu vsedě

4)  šelestyz pravého srdce zesilují v inspiriu, zeslabují při Valsalvově manévru

5)  šelestyz levého srdce zesilují v exspiriu

 

-        akcentaceozev:

1)  akcentace II. ozvynad aortou je projevem hypertenze ve velkém oběhu

2)  akcentace II.ozvy nad plícnicí je projevem hypertenze v malém oběhu

 

-        oslabení ozev:

<font color="#00000</div></body></html>