Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz
Osobní stránka

EKG:Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz

EKG

EKG

 

Anatomie:

Narozhraní horní duté žíly a P síně se nachází sinoatriální uzel, kterýpředstavuje elektrický pacemaker srdce. Převod vzruchu přes síně doatrioventrikulárního uzlu se děje přes normální buňky myokardu. A-V uzelpokračuje Hisovým svazkem, který se rozdvojuje na pravé a levé raménko, kterémá přední a zadní větev.

Nejvyššífrekvenci pacemakru má S-A uzel - norma 60-90/min

 

Hlavnímdiagnostickým vyšetřením zůstáva EKG, kterou v roce 1906 zaved Einthoven.

Jeto citlivý galvanometr, který je schopen snímat nepatrné potenciály při srdečníčinnosti.

 

Vlastnídetekce elektrické aktivity se provádí pomocí elektrod:

Unipolárníkončetinové svody: PHK - červená

                                                  LHK- žlutá

                                                  PDK- černá

                                                  LDK- zelená

 

Hrudnísvody: V1 - 4. mezižebří vpravo u sterna

                       V2 - 4. mezižebří vlevo u sterna

                        V3 - 5.mezižebří vmedioklavikulární čáře

                        V4 - 5.mezižebří vpřední axilární čáře

                        V6 - 5.mezižebří vestřední axilární čáře

 

Musíbýt zajištěn dobrý kontakt elektrody s kůží - navlhčení, gel, Vyšetřovaný leží!

 

TvarEKG křivky:

 

EKGobraz je dán depolarizací síní - vlna P

                             depolarizacíkomor - komplex QRS

                             repolarizacekomor - vlna T

 

ÚsekST je v izoelektrické rovině a spojuje terminální část komorového komplexusvlnou T.

 

Změřených intervalů jsou nejdůležitější:

PQ- 0.12-0.20s

QRSdo 0.10s

 

VlnaP je pozitivní. P mitrale - u mitrálních vad s rozštěpením vrcholu.

 

Sinusovýrytmus znamená, že před každým komplexem QRS je vlna P v konstantní vzdálenostiP-Q.

 

PatologickéEKG - Arytmie

Poruchysrdečního rytmu mohou být subjektivně zcela němé, nebo se mohou projevovatpříznaky, jako např. palpitace, dušnost, stenokardie, synkopy.

Přesnějšíklasifikace arytmiíí vyžaduje pečlivé vyšetření EKG, kde si všímáme intervaluPQ, lokalizace vlny P, tvaru komorového komplexu a tvar vlny T.

Některéarytmie se projeví až při ergometrii, jiné odkryjeme Holterovým monitorováním.

 

Mechanismusvzniku arytmií

Arytmiemohou vzniknout poruchou:

1.Tvorby impulsu

2.Vedením vzruchu

3.Kombinací obou poruch

 

Uvedenéporuchy mohou vzniknout z kteréhokoliv místa převodního systému i srdečníhosvalu.

 

Klasifikacearytmie

I.Poruchy tvorby implusu : 1. Sinusové arytmie

2. Supraventrikulárníarytmie

3. Komorové arytmie

 

 

II. Poruchy vedení vzruchu :1. Sinoatriální blokáda

  2. Atrioventrikulární blokáda 1-3.stupně

  3. Raménková blokáda

 

Sinusová tachykardie

Frekvence vyšší než 100/min.Příčiny jsou horečka, neurocirkulační asténie, hyperthyreoza.

Tachykardie nastává jakoreflexní reakce na pokles krevního tlaku, může být provokována farmaky.EKGobraz -  rytmus je pravidelný, rychlý QRSkomplexy štíhlé.

 

Sinusová bradykardie

Pomalý sinusový rytmus -frekvence nižší než 50/min. Fyziologicky je u mladých trénovaných sportovců,patologicky u spodního infarktu,vlivem léků. Nízká frekvence může přivoditoběhové selhání.

 

Supraventrikulárnítachykardie

Vznikají z jednoho nebo víceložisek mimo sinusový uzel. Tepová frekvence je mezi 140-220/min.Atrioventrikulární vedení je zachované a síňový stah je proto sledovánkomorovým stahem. Záchvaty většinou trvají jen několik minut a mohou býtprovokovány kouřením, kávou, alkoholem, emocemi.Může však vyvolat srdečníselhání. EKG obraz - QRS komplex má normální konfiguraci, vlny T mohou býtrůzně deviované.

 

Fibrilace síní

jsou nepravidelné stahysíní, při frekvenci nad 300/min. Mechanismem vzniku je pravděpodobně re-entrymechanismus, nebo vícečetné ložisko v oblasti síní. Jistý stupeň AV blokády jevždy přítomen. Komorový rytmus je vždy pomalejší než síňový, je však zcelanepravidelný. Fibrilace síní znamená vždy patologický proces, postiujícísrdeční sval. Podporuje vznik trombů a možnost embolizace. Nacházíme zcelanepravidelný tep, na EKG chybí vlna P, komplexy QRS jsou nepravidelné,frekvence komor je kolem 100/min.

 

Komorové extrasystoly

Příčinou jsou ektopickéfokusy v komorách. Vznikají v důsledku hypoxie při dilataci selhávající komory,ale i vlivem léků. Jsou indukovány kávou, kouřením, stresem. EKG obraz -základní rytmus je přerušen předčasným atypickým a rozšířeným komplexem QRS sbizardním tvarem, je následován vlnou T.

 

Komorová tachykardie

Je běh tří a více komorovýchextrasystol. Příčinou je vždy závažné onemocnění srdce, nejčastěji AIM, ICHS.Zhoršuje oběhovou situaci a vyvolává srdeční selhání, může vést i ke vznikušoku.

 

 

 

Komorová fibrilace

Chaotická elektrickáaktivita s hemodynamicky neúčinnými kontrakcemi komor, čímž dochází k zástavěoběhu.

 

 

Sinoatriální blokáda

V sinusovém uzlu se tvoříimpulsy a některé z nich se nepřenesou na síně - chybí vlny P. Při náhlémvzniku se může objevit synkopa.

 

Atriovetrikulární blokáda

Příčinou jsouaterosklerotické změny koronárních tepen. Vzniká částečná nebo úplná blokádapřevodu vzruchu ze síně na komory. Při prvním stupni je pouze prodloužena dobapřevodu, u druhého stupně část impulsu komor nedosáhne. U třetího stupně -kompletní blokáda - žádné impulsy ze síní nedosáhnou komor a komory jsoustimulovány nižším pacemakerem. U tohoto stupně je léčbou kardiostimulace.

 

Další blokády mohouvzniknout v kterékoliv části převodního systému : blokáda pravého Tawarovaraménka, levého Tawarova raménka, nebo vedení vzruchu abnormálním můstkemvodivé tkáně - WPW syndrom.

 

Ischemické poruchy

Podkladem je uzávěrkoronární tepny, nejčastěji se jedná o trombózu na aterosklerotickém plátu.Většina infarktu postihuje levou srdeční komoru. Osud koronární okluze a tím iosud nemocného závisí na rychlosti vzniku. EKG obraz - elevace úseku ST, kterýsplývá s vlnou T do oblouku označovaného jako Pardeho vlna. Později se vlna T zelevovaného úseku ST obrací směrem dolů. U infarktu postihujícím celou tloušťkusrdeční stěny se objevuje hluboké, široké Q.

 

Elevace ST s negativní vlnouT

často přetrvává několikměsíců po AIM.Závažnou komplikací srdečního infarktu jsou nejrůznější poruchyrytmu, které souvisí s hypoxií, s vyplavením katecholaminu.