Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz
Osobní stránka

příznaky kardiálních nemocí:Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz

příznaky kardiálních nemocí

Příznaky chorob oběhového ústrojí

BOLEST

-        je závažným klinickým příznakem. Při jejím posuzování hodnotíme:
1) charakter
2) lokalizaci
3) vyzařování
4) provokaci
5) úlevové manévry

BOLESTI NA HRUDI


Anginózní bolest -stenokardie, se vyskytuje u ischemické choroby srdeční. Obvykle vzniká přinámaze (chůze, chůze do kopce) nebo při rozčilení. Zhoršuje ji chlad, např.přechod z tepla do zimy. Při přerušení námahy ustupuje. Může vzniknout iv klidu.
Je to tlaková, svíravá nebo palčiváplošná bolest lokalizovaná retrosternálně, někdy v celém prekordiu.
Vystřeluje do krku, dolní čelisti, levého ramene, malíkové strany levé paže,ale i do zad a epigastria
.
Trvá řádově minuty (angina pectoris), přitrvání delším než 20 min, zejména když se projeví v klidu, nutno pomýšletna infarkt myokardu. (Intenzita bolesti je však výraznější, bývajídoprovodné vegetativní reakce - nauzea, úzkost, pocení). Reakce na nitráty podané pod jazyk sedostavuje u anginy pectoris do 5 min, trvá-li déle, je podezření nainfarkt myokardu.
 
Perikardiální bolest je ostrá, spíše prekordiálně lokalizovaná,dlouhodobého trvání. Zhoršuje se přizměně polohy a v závislosti na dýchání. Nebývá spojena s námahou,zmírnění bolesti se projevuje vsedě a v předklonu. Vzniká obvyklev souvislosti s virovým infektem, infarktem myokardu a pokardiochirurgickém výkonu.

 

Bolestu disekujícího aneuryzmatu aorty je prudká,velmi intenzivní bolest připomínající infarkt myokardu, vystřelující do zadnebo břicha, vzniká náhle, jako "švihnutí bičem", často po námaze(př. zvednutí břemene).
 
Funkční prekordiální bolest je píchavá, bodavá bolest lokalizovaná dooblasti hrotu srdečního, vznikající v klidu nebo při psychické zátěžiu mladých lidí, často je provázena pocitem nemožnosti dodechnout.
 
V rámci diferenciální diagnostiky bolesti na hrudi nutno vyloučit obtížeextrakardiální, a to vertebrogenní, interkostální neuralgie, bolestu refluxní poruchy jícnu

 

PALPITACE

 

-        jsou nepříjemné,intenzivně vnímané projevy srdeční    činnosticharakterizované zejména:

1)  krátkodobounepravidelností tepu

2)  "přeskočením"

3)  pocitem"krátkodobého zastavení"

4)  rychlýmpravidelným bušením (paroxyzmální tachykardie)

5)  rychlýmnepravidelným bušením srdce (fibrilace síní).

 

-         mohou být způsobenéarytmiemi (extrasystoly, fibrilace síní, paroxyzmální tachykardie), proto jenutné po jejich příčině pátrat

 

 

 

DUŠNOST
 

-        je závažnýmklinickým projevem levostranné srdeční slabosti při ischemickéchorobě srdeční, hypertenzi a chlopenních vadách

-        projevuje se přinámaze, v klidu nebo záchvatovitě

 

 

Námahová dušnost se hodnotí podle kriterií NYHA (New York HeartAssociation) z roku 1964:

1.   stupeň - obvyklá fyzická aktivita nezpůsobuje dušnost anistenokardie, ta je vyvolána jen velkou zátěží

2.   stupeň - obvyklá fyzická aktivita způsobuje dušnost neboanginózní bolest (tolerance běžné denní zátěže je ale dobrá)

3.   stupeň - malá zátěž (pomalá chůze po rovině, oblékání,toaleta) vyvolává dušnost, v klidu bez potíží

4.   stupeň - projevy klidové dušnosti

 

Záchvatovitá dušnost:
 Astma cardialevzniká při akutní levostranné srdeční insuficienci, která vedek městnání v plicích. Pacient se probouzí pocitem nedostatku vzduchuasi za 2-3 hod. po usnutí, zaujímá ortopnoickou polohu, dušnost může ustoupit(snížení žilního návratu ) nebo progreduje a rozvíjí se.
 
Edém plic(vzniká průnikem tekutiny do intersticia a alveolů). Vyznačuje se extrémnídušností, úzkostí, chrčivým dýcháním, často slyšitelným na dálku (připomínáprobublávání), přítomností zarůžovělé tekutiny v ústech.
Objevuje se v noci, u mitrální stenózy na vrcholu námahy

 

 

 

kardiomegálie se známkami mírného městnání v malém oběhu

 

 

 

kardiomegálie – městnání v malém oběhu, vpravo zánětlivé změny v městnaném terénu, kardiostimulátor

 

 

 

 

 

 

CYANÓZA
 

-        dělí se nacentrální a periferní - údaje poskytnuty ve stati celkové vyšetření

-        smíšená cyanóza,kombinace centrální a periferní, se projevuje u levostrannésrdeční slabosti

 

 

OTOKY
 

-        vznikajívzestupem žilního tlaku při pravostranné srdeční slabosti za spoluúčastihormonálních mechanizmů (systém renin - angiotensin - aldosteron)

-        mírné edémypostihují obě dolní končetiny, v úvodu srdeční slabosti obvykle mizí běhemnoci

 

 

 

SYNKOPA
 

-        je krátkodobáztráta vědomí trvající několik minut, způsobená nedostatečným prokrvením mozku

 

Kardiální synkopa

1)  z arytmie- extremní tachy a bradyarytmie způsobují náhlý pokles minutového objemu (Adams-Stokesův syndrom je označení synkopyvznikající při přechodné asystolii nebo komorové tachykardii)

2)  z aortální stenózy se projevuje při námaze nebo po jejím skončení;synkopa je způsobena omezeným průtokem krve stenózou

3)  z obstrukce mitrálního ústí - myxomem nebo velkým trombem v levé síni; vzniksynkopy závisí na poloze nebo na námaze

 

Cirkulační synkopa

1)  ortostatická- vzniká ve stoje hromaděním krve v dolních končetinách,v souvislosti s poruchou baroreceptorů. Přispívajícími faktory jsoudehydratace, žilní varixy na dolních končetinách, medikamenty (diuretika,hypotenziva, nitráty)

2)  vazovagální- projevuje se obvykle u zdravých osob pod vlivem bolesti, strachu, hladu,dusna. Synkopa vzniká rychle, po pádu nebo uložení do horizontální polohy sevědomí rychle upravuje

3)  syndrom karotického sinu se manifestuje při podráždění karotického sinuu zvláště citlivých osob; vede k bradykardii, hypotenzi a ztrátěvědomí. Vzniká záklonem nebo otočením hlavy, tlakem těsného límečku

 

Extrakardiální synkopa
 - bývá způsobena arteriosklerózou, kašlem nebo hyperventilací

 

 

 

HEMOPTÝZA

1)  z městnání- projevuje se u mitrální stenózy při ruptuře endobronchiálních kolaterál

2)  z plicního infarktu - se vyznačujeexpektorací tmavě červené krve, zároveň dušnost, pleurální bolest

3)  z plicního edému - expektorace narůžovělého sputa při akutnílevostranné insuficienci

 

 

BOLEST BŘICHA

-        v pravémhypochondriu vzniká akutní distenzí jaterního pouzdra při pravostranné srdečníinsuficienci